Solutions large 191c8e6bb9525b2ec86d91639056054f06d461402730bbbab6c4e601c81d069e Solutions 5d407a1cd4e3032107d6ed2d147c41f8a792f0121c43446392e007afb8dce8dc

Rješenja

Naša rješenja

Kibernetička sigurnost industrijskih sustava

Pred IT (informatičku tehnologiju) i OT (operativnu tehnologiju – industrijski hardver i softver namijenjen za sustave nadzora i upravljanja) postavljaju se u velikoj mjeri oprečni zahtjevi u pogledu raspoloživosti, integriteta i povjerljivosti te se u pogledu kibernetičke sigurnosti nikako ne mogu zajedno razmatrati. Specifična znanja zahtijevaju posebne stručnjake vezano za kibernetičku sigurnost u oba navedena područja, a koji u konačnici u suradnji moraju objediniti rezultate svojeg rada.

1. KORAK – ANALIZA I PROCJENA POSTOJEĆEG 
SUSTAVA 
• PROCJENA:
- Procjena ranjivosti
- Certifi kacija i akreditacija
- Penetracijsko ispitivanje
• ANALIZA I PLANIRANJE:
- Sigurnosna procjena
- Analiza 
- Razvoj plana oporavka

2. KORAK – RAZVOJ PROCEDURA, 
PROJEKTIRANJE I IMPLEMENTACIJA MJERA 
KIBERNETIČKE SIGURNOSTI 
• RAZVOJ/PROJEKTIRANJE:
- Razvoj planova i politika
- Projektiranje mrežne sigurnosti / sigurnosnog nadzora
• IMPLEMENTACIJA:
- Razvoj softvera
- Nabava softverskih alata
- Sigurnosno rješenje
- Razvoj / integracija / ispitivanje

3. KORAK – ODRŽAVANJE SUSTAVA I PRIPREMA 
REAKCIJE ZA SLUČAJ INCIDENTA 
• KORIŠTENJE / ODRŽAVANJE:
- Osiguranje sustava
- Upravljanje reakcijom na incidente 
- Kontinuirano poboljšanje sigurnosti
• Koordinacija vanjskih sudionika

Sistematski pristup poslovima održavanja

Na temelju iskustava i referenci u različitim postrojenjima te analize postojeće situacije u različitim industrijskim postrojenjima, ATO Inženjering d.o.o. u mogućnosti je za industrijsko postrojenje ponuditi savjetodavno, preventivno i korektivno elektrotehničko održavanje kao i održavanje nadzorno upravljačkog sustava.

Aktivnosti su zbog vremenskog slijeda, a i komercijalnih razloga grupirane u nekoliko faza:

 1. faza 
  Prethodni pregled i sistematizacija raspoložive tehničke dokumentacije i softverskih aplikacija te stvaranje dokumentacije “izvedeno stanje” i formiranje središnje dokumentacije postrojenja sa svim za održavanje relevantnim podacima, preporuka o potrebitim radnjama u svrhu prikupljanja zakonski propisanih izvještaja i redovitih pregleda i mjerenja, preporuka liste pričuvnih dijelova.
 2. faza
  Izrada plana i programa preventivnog održavanja, periodičnih pregleda i planiranih zastoja u cilju podizanja razine pouzdanosti – pogonske sigurnosti postrojenja. Periodična  obuka i edukacija dežurnog pogonskog osoblja Naručitelja. Promptni odaziv inženjera na prvi poziv Naručitelja izvan vremena.
 3. faza
  Sudjelovanje u preporukama različitih mjera racionalizacije, savjetovanja, optimiranja i sl.

Implementacija ISO50001

ISO 50001 temelji se na modelu sustava upravljanja ISO-a koji se primjenjuje u normama o sustavima upravljanja. U njoj je posebno prihvaćen proces planiraj-uradi-provjeri-djeluj (Plan-Do-Check-Act, PDCA) za neprekidno poboljšavanje sustavom upravljanja energijom. Time se omogućuje integracija organizacijama upravljanja energijom s drugim organizacijinim sustavima upravljanja kvalitetom, okolišem itd.

Aktivnosti u ponudi:

 • Konzultantske usluge pri uvođenju i održavanju norme ISO 50001:2011, Sustava upravljanja energijom. Procjenjuje se da će ta norma, koja je usmjerena na širu primjenu u svim nacionalnim gospodarskim sektorima, utjecati na oko 60 % svjetske uporabe energije.
 • Ispitivanje i provjera sukladnosti usklađenosti svih poslovnih i tehničkih sadržaja odnosno procesa sa standardom HR EN ISO 50001
 • Provedba usklađivanja svih poslovnih i tehničkih sadržaja odnosno procesa sa standardom HR EN ISO 50001
 • Energetski pregled
 • Ocjenjivanje sukladnosti i certificiranja po standardu HR EN ISO 50001

Različiti telemetrijski sustavi nadzora i upravljanja

U geografski rasprostranjenim sustavima nadzora i upravljanja (vodopskrba, odvodnja, distribucija plina, distribucija električne energije, transport nafte ili plina i sl.) koristi se WAN (Wide Area Network) dvosmjerni prijenos procesnih podataka. Takvi sustavi nadzora i upravljanja se nazivaju - TELEMETRIJSKI.

Na raspolaganju su različiti prijenosni mediji/tehnologije:

 • HSDPA
 • WLAN
 • GPRS
 • DIGITALNI RADIO
 • ANALOGNI RADIO
 • DEDICATED LINE

Tvrtka Ato Inženjering d.o.o ima rješenja u primjeni različitih telemetrijskih tehnologija i standarda.

Sustavi sekundarne regulacije snage generatora u termoelektranama i hidroelektranama

ATO Inženjering d.o.o. je specijaliziran za izradu i implementaciju programske podrške sustava sekundarne regulacija radne i jalove snage na hidro i termoelektranama. Programska podrška omogućuje spajanje na jedan ili više dispečerskih centara putem IEC 60870-5-101, ili IEC 60870-5-104 komunikacijskog protokola te optimalnu raspodjelu proizvodnje na objektima s više turboagregata.

Očevidnik zahvaćenih i korištenih voda

Pravilnik o očevidniku zahvaćenih i korištenih količina voda propisuje sadržaj i način vođenja očevidnika količina voda koje zahvaćaju pravne i fizičke osobe iz članka 80. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/09), uključivo i mjerenje zahvaćenih ili korištenih količina voda, te dostavljanje tih podataka Hrvatskim vodama.

Tvrtka ATO Inženjering d.o.o. je razvila rješenje za automatizirano praćenje i izvještavanje - Očevidnik.

Upravljanje Visokonaponskim agregatima u Elektrofilterima

Filtracija krutih čestica sadržanih u ispušnim plinovima elektrana na kruto fosilno gorivo važan je čimbenik u zadovoljavanju visokih ekoloških kriterija koji danas na tom polju vladaju u većini zemalja svijeta.

Elektrofilteri (engl. electrostatic precipitators - ESP) su filtracijski uređaji koji odstranjuju fine čestice prašine i dima iz ispušnih plinova s pomoću iduciranog elektrostatkog pražnjenja.

Trvrtka ATO Inženjering d.o.o. je sudjelovala i implementaciji svih elektrotehničkih i upravljačkih komponeneta elektro i hibridnih filtera dimnih čestica.

Postrojenje za preradu pitke vode

Pitka voda se dobija obradom vode iz arteških bunara ili riječnih tokova pri čemu se iz vode odstranjuju svi kemijski elementi koji su prethodno vodu onečistili. Direktive europske unije kao i zakonodavstvo su postrožili kriterije i dozvoljene granice kemijskih elemenata koji smiju biti prisutni u pitkoj vodi što ovaj proces čini sve zahtjevnijim. Također je izazov nadzorom telemetrijskim nadzorom nad distributivnom mrežom smanjiti gubitke te brzo locirati mmjesto eventualnog kvara ili istjecanja pitke vode.

U smislu obrade pitke vode tvrtka ATO Inženjering d.o.o. posjeduje iskustva i reference sa različitim sustavima i tehnologijama prerade i dobivanja pitke vode:

 • filtracija sa pješčano-biološkim filtarima zatvorenog (tlačnog) tipa
 • filtracija sa pješčano-ugljenim filtarima otvorenog tipa
 • ultrafiltracija

Nadzor nad distributivnom mrežom provodi se telemetrijski, preko mjerno regulacijskih stanica koje prikupljaju informacije od vitalnog značenja za distributivnu mrežu.

Tvrtka ATO Inženjering d.o.o nudi veliko iskustvo i reference u projektiranju, ispitivanju i puštanju u pogon uređaja za proizvodnju pitke vode kao i telemetrijskih nadzora u sustavima distribucije pitke vode.

Postrojenja za obradu otpadnih voda

Obzirom na rastuće ekološke standarde kao i standarde u kontroli toka i obrade otpadnih voda sve su veći zahtjevi na poboljšavanje kvalitete pročišćavanja otpadnih komunalnih i industrijskih voda kao i na nadzor nad kanalizacijskom mrežom, odnosno crpnim kanalizacijskim stanicama koje transportiranju otpadne vode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Sustavi nadzora i upravljanja koje smo ugradili na mrežama za odvodnju i uređajima za pročišćavanje otpadnih voda omogućavaju potpuno automatsko upravljanje procesom purifikacije otpadnih voda uz bilježenje i arhiviranje svih bitnih procesnih parametara kao i kontrolu dotoka otpadnih voda putem telemetrijske kontrole nad crpnim stanicama odvodnje.

Tvrtka ATO Inženjering d.o.o nudi veliko iskustvo i reference u projektiranju, ispitivanju i puštanju u pogon uređaja za preradu otpadnih voda kao i crpnih kanalizacijskih stanica u sustavima odvodnje.